Ana Konular

DİYABET
 • Diyabet ve Genetik
 • Diyabet, Gebelik ve Genetik
 • Diyabet Komplikasyonları ve Genetik
 • İnsuline Baslangıç Tedavisinde Farkli Bir Deneyim
 • Tek Gen Hastalığına Bağlı Diyabet Tanı ve Tedavisinde Yenilikler
 • Diyabette Epidemiyoloji ve Genetik Risk Faktörleri, Tedavinin Kkişileştirilmesi
OBEZİTE
 • Obesity and Genetics 
ADRENAL BEZ/CGB
 • Cinsiyet Gelişiminde Etkili Genetik Mekanizmalar ve Yeni Yaklaşımlar
 • Klinik Yaklaşımda Güçlükler, Genlerin Yaklaşımda Rolü 
 • Konjenital Adrenal Hiperplazi (KAH) ve Genetik
 • Adrenal Kortikal Tümörlerin Genetiği
 • Adrenal Bez- Arka Yolak
LİPODİSTROFİ
 • Lipodistrofi
 • Lipodistrofilere Klinik ve Genetik Yaklaşım  
 • Yağ Dokusu - Leptin Melanokortin Yolağı Bozuklukları 
 • Endokrin Bir Organ Olarak Yağ Dokusu Lipodistrofi
 • Lipodistrofiler ve Güncel Gelişmeler
GONAD
 • PKOS ve Genetik 
 • Erken Over Yetmezliği ve Menopoz Etiyopatogenezi
 • Gonadal Yetmezliğin Klinik Yansımaları 
 • İnfertilite ve Genetik
BÜYÜME/İSKELET
 • Familyal Akromegaliler 
 • Hipogonadotropik Hipogonadizme Klinik ve Genetik Yaklaşım 
 • Hipofizer Boy Kysalığında Genetik 
 • Büyüme Hormonu-IGF Yolağı Hastalıkları ve Genetik
 • SGA Etiyolojisinde Epigenetik Faktörler - 
 • Ailesel Akromegali Klinik ve Genetik Özellikleri
 • Akondroplazi ve Güncel Gelişmeler -
 • İskelet Displazilerinde Güncel Tedaviler
 • Büyüme ve Enerji Metabolizması Üstüne RAS Sinyal Yolağının Etkileri ve RASopatiler 
 • Boy Kısalığına Genetik Yaklaşım
 • İntrauterin Büyüme Geriliği
 • SHOX Geni ile İlişkili Sendromik ve Non-Sendromik Boy Kısalıkları
TİROİD
 • Tiroid ve Genetik Oturum Başkanları
 • Tiroid Kanserleri ve Genetik
 • Mitokondriyal Genomun Papiller Tiroid Karsinomuna Etkisi 
 • Tiroid Testlerinde Karar Veremediğimiz Durumlar
KEMİK HASTALIKLARI
 • Osteoporoz
 • Hipofosfatazya 
 • Sağlıkta ve Hastalıkta Vitamin D 
 • Genome-Wide (Over)View on The Actions of VitaminD 
 • Çocukluk Çağı Kırılgan Kemik Hastalıklarında Genetik Mekanizmaları
 • Hipofosfatemik Rikets Yönetimi Güncel Durum
 • Hipofosfatemik Rikets
 • Riketsin Genetik Nedenlerinde Tanı ve Tedavide Gelişmeler 
 • Her Yaşın Hastalığı Osteogenesis İmperfekta
GENETİK TEDAVİLER
 • Endokrin Hastalıklarda Genetik Tedavilerde Güncel Gelişmeler
 • Endokrin Hastalıklarda Gen Tedavileri 
 • Endokrin Hastalıklarda Genom Düzenleme ve Güncel Gelişmeler
 • CRISPR-Cas 9 ve Endokrin Hastalıklar
 • Genetik Testler ve Yapay Zeka Uygulamaları
TEKNOLOJİ
 • Endokrin Hastalıklarda Genetik Teknolojilerin Kullanımı 
 • Biyoteknolojik Ürünlerde Deneyim
 • Türkiye Genom Projesi: Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur
EPİGENETİK
 • Çevresel Endokrin Bozucular ve Epigenetik 
 • Epigenetik Mekanizmalar ve Endokrin Hastalıklar 
GENETİK SENDROMLAR
 • Bardet Biedl Sendromu ve Tedavi Yaklaşımları 
 • Prader-Willi Sendromunda Genetik Tanıdan Tedaviye
DİĞER
 • Hiperkalsemi: Genetik ve Klinik Yaklaşım
 • Hiperlipidemiler
 • Sirkadiyen Ritm
 • Non-alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığına Genetik ve Klinik Yaklaşım
 • Genetik Mitokondriyal Hastalıklar ve Endokrin Yansımaları
   

Etkinlik Tarihi 
13-15 Şubat 2025
 
Bildiri Son Gönderim Tarihi

Erken Kayıt Son Tarih
 
Bilimsel Sekreterya
info@endokringenetik.com


İletişim:
Bahriye JORDAN
E-mail: jordan@motto.tc  
MOTTO TURİZM
Tel :(+90 232) 446 06 10
Fax:(+90 232) 446 07 11
www.motto.tc